">

Uitgebreide informatie kortlopende reisverzekering


ADOPTIEKINDEREN

Adoptiekinderen kunnen worden meeverzekerd zodra de pleegouders officieel verantwoordelijk zijn voor het kind. In de praktijk betekent dit wel dat de dekking ingaat op het moment dat verzekerde (= adoptie-kind) in het buitenland verblijft. Dit betekent dat zogenaamd oud zeer is en blijft uitgesloten.

Premie verschuldigd voor adoptiekind gedurende de gehele verzekeringstermijn, dus vanaf vertrek Nederland van de pleegouder(s). Ook premie onder 5 jaar. Op de polis vermelden "Adoptiekind" als de naam nog niet bekend is. 

BAGAGE

Bagage die de verzekerde voor eigen gebruik op reis meeneemt is verzekerd. Eigendom is dus niet vereist. Ook vanuit Nederland voor eigen gebruik meegenomen gehuurde of geleende goederen zijn gedekt.

Standaard is het totaal verzekerd bedrag € 3.000,-- en worden alleen goederen die aantoonbaar niet ouder zijn dan 1 jaar op basis van nieuwwaarde vergoed.

Bij diefstal en verlies van bagage moet verzekerde aangifte doen bij de plaatselijke politie.  

BASISDEKKING

De verzekerde bedragen gelden per verzekerde tenzij anders vermeld.

    Standaard  Topdekking
Personenhulpverlening  kostprijs  kostprijs
Telecommunicatiekosten  € 100,-  € 150,-
Buitengewone kosten

 alleen na toestemming SOS International
 kostprijs  kostprijs
Bagage, totaal:  € 3.000,-  € 5.000,-
 waarvan ten hoogste voor:    
 - beeld-, geluids- en computerapparatuur
 (inclusief software)
 € 1.500,-  € 2.500,-
 - sieraden  € 300,-  € 500,-
 - horloges  € 300,-  € 500,-
 - autoslederadio, per polis  € 300,-  € 500,-
 - (auto)telecommunicatie-apparatuur
 waaronder mobiele telefoons inclusief beltegoed
 € 200,-  € 300,-
 - beeld-, geluids en informatiedragers, per polis  € 200,-  € 300,-
 - per (zonne)bril/set contactlenzen  € 300,-  € 500,-
 - per opblaasbare boot, zeil-/surfplank, kano 
 (inclusief aan en toebehoren)
 € 300,-  € 500,-
 - per (elektrische) fiets (inclusief aan- en toebehoren)  € 300,-  € 500,-
 - kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen  € 300,-  € 500,-
 - gehoorapparaten  € 300,-  € 500,-
 - op reis meegenomen geschenken, per polis  € 300,-  € 500,-
 - tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per polis  € 300,-  € 500,-
 - huur tent, per polis  € 300,-  € 500,-
 - eigen risico, per polis per verzekerde  geen  
 - noodzakelijke aanschaf kleding en toiletartikelen bij 
 vertraagde aankomst
 € 250,-  € 250,-
 - gereedschappen  € 300,-  € 500,-
 - reisdocumenten  kostprijs  kostprijs
Schade logiesverblijven    
 alleen als de schade hoger is dan € 25,-  € 300,-  € 500,-

BUITENGEWONE KOSTEN

Buitengewone kosten zijn te omschrijven als die kosten die verband houden met een anders dan gepland verloop van reis en verblijf. Deze kosten kunnen verband houden met ziekte, ongeval of overlijden van een verzekerde; maar ook terugroeping in verband met omstandigheden in Nederland kunnen tot deze kosten leiden. Ook opsporing, redding en berging van een verzekerde worden gefinancierd uit de dekking buitengewone kosten. Tevens kan er bij natuurgeweld of een werkstaking bij de vervoersonderneming waarmee verzekerde reist een beroep gedaan worden op deze dekking.

De hier bedoelde kosten zijn ongelimiteerd verzekerd. Ze dienen echter altijd in overleg met, en na toestemming van, de hulpverleners van de Europeesche Hulplijn te zijn gemaakt.

EMIGRANTEN OVERBRUGGINGSVERZEKERING

De Overbruggingsverzekering is een Kortlopende Reisverzekering, die geldig is voor de heenreis en gedurende een korte periode na aankomst in het nieuwe woonland.Geldigheidsduur verzekering: maximaal 10 dagen 

Dekking geneeskundige kosten beperkt tot € 25.000,- per gebeurtenis. 
Dekking bagage (normale reisbagage) omvat geen complete inboedel. Voor bagageschade geldt een eigen risico van € 125,- per gebeurtenis.Voor deze verzekering moet een aparte clausule afgesloten worden, neem hiervoor contact op met onze acceptatieafdeling telefoonnummer : 020 - 651 52 53

GELD

Per polis of per verzekerde € 500,-

GELDIGHEIDSDUUR (UITBREIDING)

De verzekering is in Nederland maximaal 90 dagen geldig, in het buitenland maximaal 180 dagen.

Verlenging van de geldigheidsduur is mogelijk:

binnen Nederland tot maximaal 6 maanden 
buiten Nederland tot maximaal 12 maanden 
Let op: de dekking Geneeskundige Kosten echter uitsluitend indien een primaire ziektekostenverzekering bij een Nederlandse zorgverzekeraar van kracht is (een opgeschorte of "slapende" ziektekostenverzekering voldoen derhalve niet aan dit criterium).

GENEESKUNDIGE KOSTEN

Het is raadzaam de rubriek Geneeskundige kosten altijd mee te verzekeren aangezien in het buitenland de ziekenfondsdekking meestal minder is dan in Nederland of zelfs geheel ontbreekt. Ook de particuliere ziektekostenverzekeringen kennen beperkingen.

GEVAARVERHOGENDE WERKZAAMHEDEN

Voor werkzaamheden die tijdens de reisduur worden verricht en gevaarverhogend zijn, dient een premietoeslag van 100 % te worden berekend.

GRENSBEWONERS

Grensbewoners tot maximum 50 km van de Nederlandse grens kunnen ook verzekerd worden.

Wel dient de zogenaamde clausule Grensbewoners bij de polis gevoegd te worden. Hiervoor kun je contact opnemen met onze acceptatie afdeling: 020 - 651 52 53

HULP EN HUUR VERVOERMIDDEL

Alleen na toestemming van de Europeesche Hulplijn:

 hulp

 kostprijs

 huur, per object per dag


€ 100,-

 extra verblijfkosten, per dag


€ 50,-

 repatriëring


kostprijs

 berging, bewaking, stalling en vervoer

  
€ 1.000,-

 arbeidsloon bij reparatie langs de weg

  
€ 150,-

 verzending onderdelen

  
€ 150,-

 

Mits voor tenminste 1 persoon premie is berekend en betaald, wordt voor kinderen die op de ingangsdatum van de verzekering nog geen 5 jaar zijn geen premie berekend. Zij zijn verzekerd volgens de gekozen combinatie en de eventuele uitbreidingen van de 1e verzekerde. Als een andere combinatie wordt gewenst, wordt de normale premie in rekening gebracht.

KINDEREN TOT 5 JAAR GRATIS

Mits voor tenminste 1 persoon premie is berekend en betaald, wordt voor kinderen die op de ingangsdatum van de verzekering nog geen 5 jaar zijn geen premie berekend. Zij zijn verzekerd volgens de gekozen combinatie en de eventuele uitbreidingen van de 1e verzekerde. Als een andere combinatie wordt gewenst, wordt de normale premie in rekening gebracht.

MAXIMUM VERZEKERD BEDRAG PER VERVOERMIDDEL

Als de verzekering van kracht is voor een aantal personen die met hetzelfde vervoermiddel reizen, kan zonder overleg tot € 1.000.000,- voor overlijden en tot € 4.000.000,- voor blijvende invaliditeit worden verzekerd.

ONGEVALLEN

bij overlijden

 
€ 12.500,-

bij algemene blijvende invaliditeit

 
€ 50.000,-

PERSONENHULPVERLENING

De hulpverlening op deze verzekering wordt verzorgd door de Europeesche Hulpliljn (SOS International). Hulp is een dienst die niet op geld waardeerbaar is en er staat dan ook geen maximum bedrag voor genoemd. De hulp is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, beschikbaar. De klant is verplicht om zich via de Europeesche Hulplijn bij SOS International te melden als hij een beroep wil gaan doen op een vergoeding van buitengewone kosten, bij ziekenhuisopname of bij uitval van het eigen vervoermiddel.

Als een klant geen recht heeft op hulpverlening (bijvoorbeeld vanwege een algemene uitsluiting) zal de eventueel verleende hulp door SOS International door verzekerde betaald moeten worden. 

RECHTSBIJSTAND

 binnen Europa


kostprijs

 buiten Europa, per gebeurtenis
 (alleen bij werelddekking)


€ 5.000,- 

SCHADE LOGIESVERBLIJVEN

Omdat op aansprakelijkheidsverzekeringen vaak geen dekking is voor schade aan goederen die men heeft gehuurd voorziet de Kortlopende Reisverzekering in een beperkte vergoeding voor schade aan goederen in logiesverblijven en aan de logiesverblijven zelf. Voor recht op vergoeding moet de schade hoger zijn dan € 25,00.

TOPDEKKING

Met de Topdekking kiest verzekerde voor de volgende elementen:

hoger verzekerd bedrag aan bagage, te weten € 5.000,- 
vergoeding bagage o.b.v. 2 jaar nieuwwaarde 
hoger verzekerd bedrag aan telecommunicatiekosten 
hoger verzekerd bedrag aan schade logiesverblijven 
geneeskundige kosten voor dieren, te weten € 300,- per polis  

SPORTUITRUSTING, EXTRA

Boven het verzekerd bedrag voor de rubriek Bagage € 2.500,-

In deze rubriek wordt verstaan onder sportuitrusting: 

Door verzekerde voor eigen gebruik meegenomen, tijdens de reis aangeschafte, dan wel binnen de geldigheidsduur van de verzekering tegen ontvangstbewijs vooruit- of nagezonden sportuitrusting (inclusief aan- en toebehoren), voor zover die toebehoort tot één van de volgende categorieën: 

racket-/balsport;
wintersport;
wandel-/berg-/klimsport;
duiksport;
golfsport;
ruitersport;
vecht-/verdedigingsport;
hand-/kruisboog;
in-line-skate/skeeler;
surf/zeilplank/kano;
fiets  

TELECOMMUNICATIEKOSTEN

De noodzakelijk gemaakte telecommunicatiekosten worden tot een maximum bedrag vergoed. Kosten gemaakt om in contact te treden met een van onze hulpverleners worden onbeperkt vergoed.

TIJDIG AFSLUITEN

Adviseer de klant de Kortlopende Reisverzekering tijdig af te sluiten. Hiermee wordt voorkomen dat men dit in de drukte voor de reis vergeet. Als de reis onverhoopt niet door kan gaan wordt volledige restitutie verleend.

VERZEKERDEN

De Kortlopende Reisverzekering is voor een ieder die zijn vaste woonplaats in Nederland heeft en staat ingeschreven in een Nederlands bevolkingsregister.

VERZEKERINGSGEBIED

Deze verzekering is, afhankelijk van de keuze, geldig in:

Nederland en tijdens trips van maximaal 24 uur hierbuiten; 
Europa, inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Algerije, Madeira, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en heel Turkije en tijdens trips van maximaal 48 uur hierbuiten; 
De hele wereld.

(WINTER)SPORT

De Kortlopende Reisverzekering dekt bijna alle vormen van incidentele sportbeoefening. Sommige extreem gevaarlijke activiteiten blijven echter uitgesloten.

Standaard verzekerde sporten:

Sporten zonder verhoogd risico en sporten die incidenteel beoefend worden bij normaal vakantiegedrag.

Zo zijn sleeën door kinderen tot 14 jaar, schaatsen, langlaufen en duiken tijdens de reis standaard verzekerd.

Ook sporten met een verhoogd risico die spontaan (voorafgaand aan de reis niet gepland) en gedurende korte tijd (een dagdeel) door verzekerde worden ondernomen zijn standaard verzekerd. Hierbij moet je denken aan verzekerden die gaan bungyjumpen, met een parachute achter een speedboot willen gaan hangen of een middagje gaan abseilen. Het beoefenen van deze sporten mag geen onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de reis oftewel mag niet het hoofddoel van de reis zijn.

Verzekerbare sporten:

Wintersporten, bergsporten, luchtsporten, watersporten en andere sporten naar aard gevaarlijk, maar wel verzekerbaar.

Staat de hele vakantie of een groot deel van de vakantie in het teken van bovengenoemde sporten dan is deze sportbeoefening uitsluitend tegen toeslagpremie mee te verzekeren.

Het meeverzekeren van de dekking (winter)sport zorgt ervoor dat de overige gekozen dekkingen ook van kracht zijn tijdens de sportbeoefening. Dus als naast de dekking bagage en ongevallen de toeslagpremie voor (winter)sport is betaald dan is de sportuitrusting verzekerd, alsmede het ongevalrisico tijdens de sportbeoefening.

Niet verzekerbare sporten

Uitzonderlijk gevaarlijke, volledig op eigen risico, zonder professionele begeleiding, ondernomen sporten.

Sporten die een te hoog risico met zich meebrengen zoals ijshockey, (freestyle) skispringen, speedskiën, maar ook voorbereiding op of deelname aan wintersportwedstrijden (anders dan de zogenaamde Gästerennen en Wisbi-wedstrijden), gebruikmaken van vaartuigen die niet geschikt of uitgerust zijn voor de zeevaart en solovaren op zee blijven altijd uitgesloten.

Vergeet bij het bovenstaande niet dat er geen recht op uitkering bestaat voor gebeurtenissen ontstaan na het beoefenen van activiteiten, waarbij opzettelijk een verbod of waarschuwing genegeerd wordt. 

 Terug Home 

Copyright © 2018, Filippijnenreizen.nl  All Rights Reserved.