">

Uitgebreide info kortlopende Annuleringsverzekering


UITGEBREIDE INFORMATIE KORTLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING

Dit is een verzekering die annuleringskosten dan wel niet gebruikte reisdagen respectievelijk kosten van voortijdige terugkeer vergoedt.


Reden om te annuleren:

 1. Adoptiekind 
 2. Annuleringskosten 
 3. APEX-tarief 
 4. Beroepsmilitairen 
 5. Cruises en duurdere reizen 
 6. Deelannulering 
 7. Dekkingsoverzicht 
 8. Geldigheidsduur
 9. Gezinsbepaling 
 10. Groepsannuleringsverzekering 
 11. Huisdier 
 12. Maatwerk 
 13. Marine 
 14. Maximale reissom 
 15. Maximale uitkering 
 16. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel 
 17. Personen woonachtig in het buitenland 
 18. Reisgenoot 
 19. Samengestelde Reis 
 20. Schade logiesverblijven 
 21. Vertreksvertraging 
 22. Verzekerden 
 23. Verzekeringsgebied 
 24. Voortijdige terugkeer 
 25. Waarnemer(s) 
 26. Ziekenhuisopname

Toeslag voor meeverzekeren onverwachte toewijzing van adoptiekind:

1 % (in de periode van 2 maanden voor vertrek tot de einddatum van de reis).  Clausule adoptiekind moet worden opgenomen.   

ANNULERINGSGRONDEN

Annulering, als gevolg van de volgende onzekere gebeurtenissen:

1. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van verzekerde. Wanneer is er nu sprake van ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel? Feitelijk zal dit per situatie bekeken moeten worden. Kijk daar bij naar de Uitgangspunten Annuleringsverzekering. 
2. Overlijden, ernstige ziekteof ernstig ongevalletsel van familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van verzekerde. 
3. Zwangerschap van verzekerde of partner. 
4. Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom, huurwoning van verzekerde of van het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is. 
5. Het door verzekerde onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte oplevering van een koopwoning, maar niet eerder dan 30 dagen voor aanvang en niet later dan 30 dagen na het einde van de reis. Met oplevering van een koopwoning wordt in feite bedoeld vervroegde of verlate oplevering van een nieuwbouw woning. Als de oplevering van een bestaande koopwoning vervroegd of verlaat plaats vindt is dit nagenoeg altijd in overleg met de verkoper. In dat geval is er in de regel geen sprake van een onverwachte oplevering. Hiervoor geldt dat er geen beroep op deze annuleringsgrond gedaan kan worden, tenzij verzekerde gegronde redenen aan draagt. 
6. Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan. 
7. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van in het buitenland woonachtige personen, waardoor het voorgenomen logies van verzekerde bij deze personen niet mogelijk is. Het door verzekerde op medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor de reis verplichte inenting. 
8. Het door verzekerde op medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor de reis verplichte inenting. 
9. Werkloosheid van verzekerde na een vast dienstverband, als gevolg van onvrijwillig ontslag. 
10. Het door een werkloze verzekerde aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens een half jaar of voor onbepaalde tijd, die zijn aanwezigheid voor de vervulling daarvan ten tijde van de reis nodig maakt. 
11. Definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract. 
12. Het, buiten de schuld van verzekerde om, onverwacht niet verkrijgen van een benodigd visum. 
13. Het door een van buiten komend onheil uitvallen van het door verzekerde te gebruiken privé-vervoermiddel waarmee de buitenlandse reis zou worden gemaakt, binnen 30 dagen voor aanvang van de reis. Pech, mechanische storing en dergelijke vallen hier niet onder. 
14. Zorgplicht. (Verergering van een bestaande) ziekte of ongevalletsel van een familielid in 1e graad, die daardoor dringend zorg nodig heeft van verzekerde en niemand anders dan verzekerde deze zorg kan verlenen. 
15. Verlies of diefstal van voor de reis noodzakelijke reisdocumenten van verzekerde op de dag van vertrek. Verzekerde is verplicht hiervan direct aangifte te doen bij de politie en het bewijs te overleggen.

TERRORISME (LET OP HIER GELDT EEN TOESLAGPREMIE VOOR)

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden wordt bepaald dat tevens uitkering wordt verleend voor annuleringskosten en niet gebruikte reisdagen als gevolg van: 
1. terrorisme zoals gedefinieerd en begrensd in het "Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V" 
2. terrorisme, waarbij de volgende voorwaarden gelden: 
2.1 er dient een aanslag in de zin van het hiervoor genoemde Clausuleblad terrorismedekking te hebben plaatsgevonden in de op het boekingsformulier genoemde plaats van bestemming of binnen een straal van 100 km daaromheen 
2.2 van deze dekking kan tot 7 dagen na de aanslag gebruik worden gemaakt, daarna vervalt deze dekking.

Dekking

Deze dekking geldt indien uit het polisblad en/of boekingsformulier blijkt dat deze is meeverzekerd en de hiervoor verschuldigde toeslagpremie van 1% over de genoemde reissom is betaald.

EPIDEMIE (LET OP HIER GELDT EEN TOESLAGPREMIE VOOR)

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden wordt bepaald dat tevens uitkering wordt verleend voor annuleringskosten en niet gebruikte reisdagen indien in de op het boekingsformulier genoemde plaats van bestemming gedurende de reisperiode, een besmettelijke ziekte met een uitzonderlijk gevaar voor de gezondheid van verzekerde heerst, die zich zeer snel en op grote schaal verspreidt en deze situatie niet bestond ten tijde van het afsluiten van de verzekering. Deze dekking geldt indien uit het polisblad en/of boekingsformulier blijkt dat deze is meeverzekerd en de hiervoor verschuldigde toeslagpremie van 1% over de genoemde reissom is betaald.

NATUURRAMP (LET OP HIER GELDT EEN TOESLAGPREMIE VOOR)

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden wordt bepaald dat tevens uitkering wordt verleend voor annuleringskosten en niet gebruikte reisdagen indien in de op het boekingsformulier genoemde plaats van bestemming na het afsluiten van de verzekering een door een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis heeft plaatsgevonden, waardoor in zodanige mate sprake is van gevaar voor verzekerde of in zodanige mate de infrastructuur is aangetast dat de reis in redelijkheid niet kan worden gemaakt of voortgezet.

Dekking

Deze dekking geldt indien uit het polisblad en/of boekingsformulier blijkt dat deze is meeverzekerd en de hiervoor verschuldigde toeslagpremie van 1% over de genoemde reissom is betaald.

ANNULERINGSKOSTEN 

Uitkering wordt verleend voor dat deel van de reissom dat verschuldigd blijft als de reis- of huurovereenkosmt wordt geannuleerd als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis, voorafgaand aan de vertrekdatum, tijdens de verzekeringsduur.

BEROEPSMILITAIREN

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden wordt bepaald dat tevens uitkering wordt verleend voor annuleringskosten, indien verzekerde zijn reis onverwacht moet annuleren ten gevolge van:

onverwachte overplaatsing in verband met oorlogsdreiging, welke gebeurtenis eerst na het boeken van de reis aan verzekerde bekend is geworden; 
intrekking door de bevoegde instantie (de Generale Staf) van het verlof van verzekerde 
Deze dekking geldt indien uit de polis blijkt dat de betreffende 1% toeslagpremie is betaald.

CRUISES EN DUURDERE REIZEN 

Belangrijke aandachtspunten:

 1. het betreffen hogere reissommen;
 2. vaak oudere mensen;
 3. attentie voor gezondheid familieleden 1e / 2e graad;
 4. schadeverloop kan aanzienlijk zijn;
 5. soms andere dan ANVR voorwaarden; indien de voowaarden afwijken van de ANVR voorwaarden, geef dan de afwijkende voorwaarden door en overleg met de Afdeling Acceptatie te bereiken via telefoonnr 020 -  651 52 53 
 6. boekingen ver van tevoren (er wordt lang risico gelopen);  
 7. lange reizen;  
 8. premietoeslag van 1% kan een eventuele maatregel zijn; 
 9. géén afbrekingsvergoeding c.q. dekking voor voortijdige terugkeer;  
 10. géén familie 1e / 2e graad als (zaak)waarnemer opnemen. 

DEELANNULERING

Van deelannulering is sprake als van het reisgezelschap één of meerdere personen de geboekte reis annuleert, maar de overige personen van het gezelschap de reis toch willen laten doorgaan. In de gevallen dat de overige personen van het gezelschap de reis toch maken worden zij vaak geconfronteerd met meerkosten dan wel wijzigingskosten. Deze kosten betalen wij tot een maximum van de annuleringskosten van het moment van annuleren. Normaal gesproken zou voor personen die de reis wel gaan maken een nieuwe annuleringsverzekering moeten worden afgesloten. Het risico gaat namelijk gewoon door. Gezien het geringe aantal keren dat dit voorkomt en de administratieve rompslomp verdient het de voorkeur de oude polis van kracht te laten blijven.

DEKKINGSOVERZICHT:

  Annulering

 Garantie-Annulering

  Annuleringskosten

 kostprijs

 kostprijs

  Niet gebruikte reisdagen

 

 

 -vertreksvertraging, 
langer dan 8 uur

reissom per dag, 
max 3 dagen

reissom per dag, 
max 3 dagen

 -ziekenhuisopname

reissom per dag

reissom per dag

 -voortijdige terugkeer

reissom per dag

100% aandeel in de reissom

GELDIGHEIDSDUUR

De verzekering is geldig vanaf de datum van afgifte van de polis tot en met de einddatum van de reis volgens de polis. Binnen de geldigheidsduur van de verzekering geldt dat de dekking:

 1. voor annuleringskosten begint na boeking van de reis en eindigt op het tijdstip van aanvang van de reis
 2. voor niet gebruikte reisdagen geldig is vanaf het moment van aanvang van de reis tot en met de einddatum van de reis.
 3. Uitbreiding mogelijk binnen Nederland tot maximaal 6 maanden en buiten Nederland tot maximaal 12 maanden. Maak verzekerde attent op de Lang Op Reisverzekering. De maximale reisduur binnen Nederland bedraagt 90 dagen en buiten Nederland 180 dagen.

GEZINSBEPALING

Uitbreiding op de maximale uitkering (4 gezinnen t.o.v. elkaar) voor alle verzekerden. Uitbreiding tot maximaal 7 gezinnen.

Toeslagpremie 0,5% per gezin (een gezin kan ook 1 persoon zijn).

GROEPSANNULERINGSVERZEKERING

Bij party's vanaf 8 gezinnen dan wel 10 individuen kan de groepsannulering uitkomst bieden. Stel in zo'n geval de vraag wat de totale party wil doen bij ernstige ziekte, ongeval of overlijden van één van de partyleden. Als het antwoord luidt dat dan de hele groep wil annuleren, dan bestaat de mogelijkheid om een zgn. groepsannuleringsverzekering te sluiten. Bij een groepsannulering zijn uitsluitend die risico's (ernstige ziekte, ongeval of overlijden) van één van de leden van de groep - en dus niet van hun familieleden - verzekerd. Deze dekking kan zelfstandig of als aanvulling op een gewone annuleringsverzekering worden gesloten, dus ook garantie annulering. Voor beiden geldt dat de uitkering wordt verleend voor annuleringskosten oftewel het voorafrisico.

Als de groepsannuleringsverzekering als aanvulling op de annuleringsverzekering wordt afgesloten dan is de extra dekking overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een lid van de party.

Als de groepsannuleringsverzekering als zelfstandige annuleringsverzekering wordt afgesloten dan is er uitsluitend dekking voor de drie genoemde annuleringsgronden in het aanhangsel Groepsannulering. Deze clausule maakt het mogelijk tot honderd personen een annuleringsdekking aan te bieden. Het aantal evenementen is echter bepert tot de volgende gebeurtenissen:  

 1. overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een deelnemer, indien deze gebeurtenis zich voordoet binnen een periode van 2 maanden voor de ingangsdatum van het verblijf, danwel tijdens het verblijf;
 2. faillissement van de groep;
 3. uitvallen van de gehuurde accommodatie door brand, ontploffing, blikseminslag of storm (echter niet voor tenten).  

Let op:   annuleren als geval van overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een familielid in de 1e of 2e graad van een deelnemers is géén gedekt evenementen op de groepsannuleringsverzekering.

De clausule Groepsannulering is bijzonder geschikt voor bedrijfsfeesten. Minder geschikt voor families, omdat deze door middel van de gezinsbepaling een volledige dekking kunnen krijgen, tot 7 gezinnen.

De premies staan genoemd onder Premie Kortlopende Annulering. Wanneer de combinatie wordt gemaakt tuseen een gewone én een groepsannuleringsverzekering, dan kan er 1% premie worden afgetrokken.

HUISDIER

Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel binnen 14 dagen voor aanvang van de reis van een huisdier, waaronder uitsluitend te verstaan een hond, kat of paard, van verzekerde is mogelijk mee te verzekeren. Dekking voor annuleringskosten. Uitgesloten zijn bestaande aandoeningen.

1% toeslagpremie.

MAATWERK

Er zijn allerlei redenen denkbaar om een reis te moeten annuleren. Stel: de klant is een hartstochtelijk schaatsliefhebber en heeft een reis geboekt. Tijdens zijn vakantie blijkt echter dat de Elfstedentocht doorgaat. Dan wil hij natuurlijk zijn geboekte vakantie moeiteloos kunnen annuleren. Ook voor dit maatwerk kunt u bij de Europeesche terecht. Neemt u hiervoor contact op met Afdeling Acceptatie.

Voorbeelden:

 1. Elfstedentocht;

 2. Marathon van New York;

 3. Concert favoriete popgroep

Bestaande kwalen

De verzekering dient bij voorkeur gelijktijdig met de boeking te worden gesloten. Als verzekede daar langer dan 7 dagen mee wacht, zijn de gevolgen van gebeurtenissen die verband houden met bestaande ziekten, aandoeningen of afwijkingen van de verzekering uitgesloten.

MARINE

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden wordt tevens uitkering verleend voor annuleringskosten als verzekerde zijn reis onverwacht moet annuleren ten gevolge van:

 1. niet tijdig arriveren van het schip/eskader van verzekerde; 
 2. wijziging van de route van het schip/eskader van verzekerde;
 3. overplaatsing binnen de marine; 
 4. het moeten volgen van een cursus waaraan deelname alleen mogelijk is geheel of gedeeltelijk ten tijde van de reis; 
 5. het intrekken van het verlof door de bevoegde instantie bij de marine; 
 6. het onverwacht moeten deelnemen aan een zeereis op last van de bevoegde instantie bij de marine. 

Onder deze dekking is tevens begrepen de mogelijkheid de reis te annuleren door de echtgenoten van zeelieden, als de samenkomst in de bewuste periode niet in de geplande haven kan plaatsvinden doordat het schip van verzekerde door welke omstandigheden dan ook daar niet kan zijn.

1 % toeslagpremie.

MAXIMALE REISSOM

Zonder overleg zijn de onderstaande reissommen door u  af te sluiten. € 7.500,- per persoon / € 30.000,- per polis

In overleg is verhoging van deze maxima eventueel mogelijk, neem hiervoor contact op met onze Acceptatieafdeling. Telefoonnummer 020 - 651 52 53

MAXIMALE UITKERING

De maximale uitkering voor alle verzekerden tezamen is ten hoogste de uitkering voor 4 gezinnen of 9 reisgenoten (geen gezinsleden), verdeeld over alle verzekerden naar verhouding van ieders aandeel in de reissom. In het kader van deze maximering wordt gekeken naar het aantal personen per reisgezelschap. Iedere mogelijke combinatie van gezinnen en reisgenoten tot maximaal 9 personen valt onder de definitie van maximale uitkering (voorbeeld 2 gezinnen van elk 3 personen en 3 reisgenoten). Voor reisgezelschappen bestaande uit 10 personen of meer moet aanvullend iets geregeld worden. Uitbreiding is alleen mogelijk op het aantal gezinnen t.o.v. elkaar. Bij 10 of meer reisgenoten (geen gezinsleden) biedt de groepsannulering aanvullend op de annuleringsverzekering uitkomst.

Verder geldt dat:

in totaal nooit meer dan 100% van ieders aandeel in de reissom zal worden uitgekeerd. voor reizen langer dan 60 dagen geldt dat uitkering vanaf de 61e dag altijd plaatsvindt op basis van de reissom per dag.

OVERLIJDEN, ERNSTIGE ZIEKTE OF ERNSTIG ONGEVALLETSEL

Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van familieleden in de 1e of 2e graad of van huisgenoten van verzekerde; Complicaties bij zwangerschap van verzekerde of partner; Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom, huurwoning van verzekerde of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is; Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan; Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van in het buitenland woonachtige personen, waardoor het voorgenomen logies van verzekerde bij deze personen niet verder mogelijk is.

PERSONEN WOONACHTIG IN HET BUITENLAND

Personen, die in het buitenland wonen kunnen een annuleringsverzekering sluiten, als:

 1. de reis in Nederland wordt geboekt en/of de reis naar of via Nederland gaat of als;
 2. de reis in Nederland wordt geboekt en deze personen gedeeltelijk samen reizen met in Nederland woonachtige personen die vanuit Nederland vertrekken naar dezelfde vakantiebestemming.

REISGENOOT

Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten als verzekerde een reis annuleert als gevolg van een in 1 tot en met 15 genoemde gebeurtenis die een reisgenoot is overkomen. Ook bestaat recht op uitkering als een reisgenoot tijdens de reis onvoorzien in een ziekenhuis wordt opgenomen (minimaal 1 overnachting). Iedere overnachting in het ziekenhuis tijdens de geboekte reis geldt als 1 niet gebruikte reisdag. Vergoeding vindt alleen plaats als deze reisgenoot een eigen annuleringsverzekering heeft en uit hoofde daarvan een uitkering heeft ontvangen. Recht op uitkering bestaat voor alle verzekerden met een maximum als genoemd in 8.1 (ten hoogste de uitkering voor 4 gezinnen of 9 reisgenoten, geen gezinsleden, verdeeld over alle verzekerden naar verhouding van ieders aandeel in de reissom.)

Als verzekerde een reis annuleert of afbreekt als gevolg van een in de polisvoorwaarden genoemde gedekte gebeurtenis die een reisgenoot is overkomen, bestaat eveneens recht op uitkering.

SAMENGESTELDE REIS

‘’’Dynamic Packaging’’’ Samengestelde reis: een reis die bestaat uit losse onderdelen die afzonderlijk geboekt zijn (zoals ticket en accommodatie).

Uitkering wordt verleend voor alle onderdelen als één van de onderdelen (ticket, het vervoer en de accommodatie) van de samengestelde reis onvoorzien uitvalt. Voorwaarde voor uitkering is dat de verhuurder en/of reisorganisatie de kosten niet vergoedt en niet voor vervanging kan zorgen.

Wat te doen bij uitval van een onderdeel na vertrek?

de geboekte accommodatie brand af nadat je bent vertrokken of de in het buitenland geboekte groepsreis gaat, nadat je bent vertrokken, niet door i.v.m. te weinig deelname Voor de hierboven genoemde gebeurtenissen is geen dekking. Veelal zal de verhuurder en/of reisorganisatie, degene die de wanprestatie levert, voor vervanging zorgen of verzekerde schadeloos stellen. Ook eventuele meerkosten of wijzigingskosten zal de verhuurder en/of reisorganisatie voor haar rekening moeten nemen. Mocht één van de hierboven genoemde situaties zich voordoen dan kunnen in het uiterste geval de meerkosten of wijzigingskosten worden vergoed tot maximaal de annuleringskosten op het moment van annuleren.

SCHADE LOGIESVERBLIJVEN

Omdat op aansprakelijkheidsverzekeringen vaak geen dekking is voor schade aan goederen die men heeft gehuurd kan op verzoek het risico van schade logiesverblijven meeverzekerd worden op de Annuleringsverzekering. Hiervoor zijn aparte polisvoorwaarden. Voor recht op vergoeding moet de schade hoger zijn dan € 25,00. Deze dekking is alleen van kracht als hiervoor de desbetreffende premie is berekend. 1 % toeslagpremie.

SPECIALE LUCHTVAARTTARIEVEN

De Annuleringsverzekering voor speciale luchtvaarttarieven is af te sluiten wanneer alleen de annuleringskosten van de ticket(s) worden verzekerd.

 1. De annuleringskosten mogen niet meer bedragen dan € 250,-;
 2. De ticketprijs is niet relevant voor acceptatie;
 3. € 13,75 per persoon (+ 21 % ass.bel.). 

Deze verzekering dekt dat deel van de reissom dat verschuldigd blijft als de reis- of huurovereenkomst wordt geannuleerd als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis tijdens de verzekeringsduur. Ook gedekt is een afbrekingsvergoeding als de reis- of huurovereenkomst voortijdig wordt afgebroken door een onvoorziene gebeurtenis en wordt vergoeding verleend bij vertreksvertraging.

VERTREKSVERTRAGING

Uitkering wordt verleend op basis van de reissom per dag als gevolg van onvoorziene vertraging van vliegtuig, bus, trein en boot bij vertrek uit Nederland of bij aankomst op de eerste reisbestemming. Deze dekking bestaat alleen voor reizen langer dan 3 dagen. De vertraging dient minimaal 8 uur te bedragen. Bij een vertraging van 8 tot 20 uur wordt uitkering verleend voor 1 dag, van 20 tot 32 uur voor 2 dagen en van langer dan 32 uur voor 3 dagen. Vertrek vanaf een luchthaven binnen een straal van 100 km van de Nederlandse grens wordt gelijk gesteld met vertrek uit Nederland.

Recht op uitkering bestaat voor alle verzekerden met een maximum als genoemd in 8.1 (ten hoogste de uitkering voor 4 gezinnen of 9 reisgenoten, geen gezinsleden, verdeeld over alle verzekerden naar verhouding van ieders aandeel in de reissom).

VERZEKERDEN

Alle op de polis genoemde personen.

VERZEKERINGSGEBIED

De verzekering is geldig in de hele wereld.

VOORTIJDIGE TERUGKEER

Uitkering wordt verleend voor de reissom per dag of op basis van 100% van de reissom (afhankelijk van de op de polis genoemde dekking) in geval van voortijdige terugkeer naar de woonplaats in Nederland als gevolg van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 7.3.2 tot en met 7.3.7. Recht op uitkering bestaat voor getroffen verzekerde, bij de Europeesche verzekerde gezinsleden en één bij de Europeesche verzekerde reisgenoot voor zover zij ook voortijdig terugkeren. Uitsluitend in geval van overlijden van verzekerde bestaat recht op uitkering voor alle verzekerden voor zover zij ook voortijdig terugkeren, met een maximum als genoemd in 8.1. (ten hoogste de uitkering voor 4 gezinnen of 9 reisgenoten, geen gezinsleden, verdeeld over alle verzekerden naar verhouding van ieders aandeel in de reissom.)

WAARNEMER(S)

Het uitvallen van de waarnemer door een onzekere gebeurtenis als genoemd in 1 tot met 6 (overal waar aldaar "verzekerde" staat dient gelezen te worden "waarnemer"). Deze dekking is alleen van kracht als de waarnemer op de polis is genoemd en voor hem de desbetreffende premie is berekend.

Waarnemer: de vooraf aan de Europeesche opgegeven persoon waarvan de naam op het polisblad of op het boekings-/reserveringsformulier van de reis staat vermeld.

Onder waarnemer wordt verstaan een ieder die van essentiële betekenis is voor het doorgaan van de reis, zoals:

 1. een waarnemer van zakelijke belangen;
 2. de verzorger van huis, huisdieren of planten;  
 3. familieleden vanaf de 3e graad;
 4. een niet meereizende dierbare vriend(in)

Voor een waarnemer wordt 1 % toeslagpremie berekend op de polis.

ZIEKENHUISOPNAME

 1. Uitkering wordt verleend op basis van de reissom per dag als verzekerde tijdens de reis onvoorzien in een ziekenhuis wordt opgenomen (minimaal 1 overnachting). Iedere overnachting in het ziekenhuis tijdens de geboekte reis geldt als 1 niet gebruikte reisdag. Recht op uitkering bestaat voor getroffen verzekerde, bij de Europeesche verzekerde gezinsleden en één bij de Europeesche verzekerde reisgenoot
 2. Als de rubriek Garantie-annulering verzekerd is, wordt uitkering verleend op basis van 100% van de reissom als verzekerde tijdens de reis onvoorzien in een ziekenhuis wordt opgenomen en om medische redenen niet gerepatrieerd kan worden binnen de oorspronkelijke reisduur. Recht op uitkering bestaat voor getroffen verzekerde, bij de Europeesche verzekerde gezinsleden en één bij de Europeesche verzekerde reisgenoot voor zover zij niet binnen de oorspronkelijke reisduur terugkeren.

Uitkering wordt verleend op basis van de reissom per dag voor maximaal 4 verzekerden als een reisgenoot tijdens de reis onvoorzien in een ziekenhuis wordt opgenomen zoals bepaald in 7.2.1. Vergoeding vindt alleen plaats als deze reisgenoot een eigen annuleringsverzekering heeft en uit hoofde daarvan een uitkering heeft ontvangen.

 Terug Home 

Copyright © 2018, Filippijnenreizen.nl  All Rights Reserved.